woensdag 25 februari 2015

Standpunt SP Gouda PWA kazerne en het Islamitische Centrum / de Ark / Gemiva
Aanleiding
Vanaf oktober 2014 is de herbestemming van de Prins Willem-Alexander (PWA) Kazerne een terugkerend onderwerp in de Goudse gemeenteraad. In eerste instantie vroeg het college naar de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad. De raad werd gevraagd naar de voorkeur voor vestiging van een Islamitische Centrum (IC) of de school De Ark in
combinatie van een kinderdagverblijf van Gemiva met woningbouw. Tijdens de
raadszitting op 8 oktober 2014 heeft de SP fractie een lichte voorkeur uitgesproken voor vestiging van de Ark/Gemiva in combinatie met woningbouw, dit mogelijk gemaakt door een ABC-constructie, op die locatie in Gouda Noord.

Motie raad naast zich neergelegd
Hoewel er een meerderheid in de raad bestond voor deze constructie, heeft
het college niet deze wens van de oppositiepartijen en de VVD overgenomen.
Het college heeft het plan terug naar de tekentafel gestuurd, het bestuur van het IC ging
met de Ark en Gemiva een traject van gesprekken in dat uiteindelijk geleid heeft tot het
huidige plan voor gezamenlijke huisvestiging van een IC met Moskee met plek voor 1500
gebedsplaatsen, een school (de Ark) en een kinderdagcentrum (Gemiva).

Communicatie met buurtbewoners
Tijdens het hele traject is er in het geheel niet of nauwelijks gesproken met de omwonenden
van de PWA Kazerne. Veel bewoners van Gouda Noord zijn geschokt over de manier waarop het stadsbestuur met hun woonsituatie en leefbaarheid in de wijk omgaat. De wijze van communiceren door het college met de buurt is de SP een doorn in het oog.

Wat zijn onze bezwaren bij het huidige plan?
Ten eerste: de grootte van de moskee (1500 gebedsplaatsen) in combinatie met die locatie (Gouda Noord) is voor de SP vanuit haar beginselen niet aanvaardbaar.
De SP is van mening dat voorzieningen als winkelcentra, kerken, bibliotheken, buurthuizen en moskeeën in de buurt op loop- of fietsafstand gevestigd moeten zijn. Dit om het ouderen en lichamelijk beperkten/gehandicapten makkelijk te maken om dit soort voorzieningen te bezoeken. Ook om te voorkomen dat wijken alleen slaapwijken worden, zoals Goverwelle waar wijkvoorzieningen verdwenen zijn.
Dus een kleine wijkmoskee zou een prima voorstel zijn volgens de SP. Een voorstel waar ook de buurt niet tegen is. Maar dan denken we aan maximaal 300 gebedsplaatsen. Een prima aanvulling op de 3 bestaande moskeeën wat ons betreft.

Ten tweede heeft de SP grote zorgen over de verschillende vormen van overlast die zullen ontstaan, waarbij de verkeersoverlast en de parkeeroverlast de meest prangende zijn.
Het college heeft het voornemen om de bestaande bus sluis op de Calslaan te verplaatsen,
kosten € 30.000 tot € 100.000. Wij vinden een dergelijke kostenpost voor de gemeente
enerzijds totaal onaanvaardbaar, anderzijds wordt het verkeersprobleem volgens ons zo niet opgelost.

Ten derde hebben wij grote problemen met de milieuaspecten van het plan, het milieu gaat door al het extra autoverkeer en het groepsverkeer naar o.a. de moskee extra belast worden. Beter is de bestaande moskeeën te laten voortbestaan, of aan te passen. Op die manier kunnen de gelovigen de gebedshuizen in hun eigen buurt bezoeken.

Ten vierde de gevraagde investering. Slechts ten opzichte van de Ark heeft de gemeente een zorgplicht voor onderwijs huisvestiging, iets wat de gemeente verwaarloosd heeft sinds 2004! Het vestigen van de Ark in de PWA-Kazerne vereist een investeringsbudget van € 4,2 mln. Het huisvesten van het kinderdagverblijf van Gemiva, waar geen zorgplicht van de gemeente Gouda voor bestaat, bedraagt € 2,8 mln. Een bedrag wat uit de huuropbrengst opgebracht moet worden.
De totale kredietaanvraag is dus € 7 mln. De gemeente Gouda bezit veel leegstaand onroerend goed, nu opnieuw te investeren in een zeer onzeker financieel project als dit is volkomen onaanvaardbaar voor de SP. Gouda heeft al grote financiële problemen op de zorg en jeugdzorg, ook in 2016. Het lijkt ons belangrijker die problemen op te lossen dan nu te gaan investeren in onroerend goed. Het huidige voorstel is een ongedekte cheque, waar wij niet aan mee zullen werken!
Dit gevoerde financieel beleid is een vervolg op de voorgaande colleges, die in Gouda het geld flink uitgegeven hebben aan zeer grote projecten zoals het nieuwe zwembad, het Huis van de Stad en de nieuwe bibliotheek. Hierdoor is de schuldenpositie van de gemeente Gouda dramatisch.
Bovendien zijn er nog onduidelijkheden met betrekking tot de financiering van het IC en de moskee. Er zijn verhalen uit Oost bekend dat moslims onder druk gezet worden om geld te geven, anders worden deze mensen uitgesloten van  de islamitische gemeenschap of moskeeën. Wij vinden dit een ongewenste en zorgelijke situatie, waaraan de gemeente Gouda door middel van de ABC-constructie niet zou moeten meewerken.

Slotwoord
Wij maken ons in het algemeen grote zorgen over het proces dat gevolgd is door het college, men roept maatschappelijke onrust op in de Goudse samenleving. Tegenstellingen in de Goudse samenleving worden onnodig op scherp gezet door het college. Bovendien is Gouda nu helaas weer landelijk nieuws, en niet in positieve zin. Wij hoopten dat na 17 december 2014 het college het vervolgproces beter en duidelijker met de buurt vooraf zou communiceren. Dit is helaas in onze ogen weer niet gebeurd. Dit college praat over burgers, maar niet met burgers. Dit is geen open bestuursstijl. Als men participatie verwacht van onze Goudse samenleving, dan zal het college toch echt eerst zelf het goede voorbeeld moeten geven.

Hans van Dijk en Lenny Roelofs
SP Gouda Raadsfractie

zondag 1 februari 2015

En dit is dan de SP verkiezingsposter voor de provincialen verkiezingen (en de eerste kamer!) op 18 maart 2015.